Etiska regler & Nätverk

Certifierad Managementkonsult

International Council of Management Consulting Institutes, ICMCI har med hjälp av sina idag 20.000 medlemmar i 40 länder, utvecklat en internationell standard för professionella managementkonsulter. I Sverige representeras ICMCI av SMK Sveriges Managementkonsulter som är ansvarig för certifieringen i landet.

 

Genom certifiering till Certified Management Consultant, CMC status, säkerställs att managementkonsulten motsvarar en hög internationell fastställd standard avseende yrkesskiklighet, upprätthållen kompetens och tillämpning av gällande konsultetik. Detta gynnar professionella konsultköpare och dess organisationer så att rätt kvalitet i konsultinsatsen levereras.

 

Defenition - En professionell managementkonsult är en person som uppfyller och vidmakthåller relevanta krav på karaktär, kvalifikationer och erfarenhet dvs rätt kompetens och oberoendeställning. Certifiering sker av nationell branschförening i enlighet med internationella regler.

 

Genom att certifiera sig till CMC Certified Management Consultant, säkerställs konsulternas kompetensutveckling vilket leder till en ökad professionalisering av managementkonsultyrket.

 

 

Sveriges Managementkonsulter

Som medlem i Sveriges Managementkonsulter använder jag de Allmänna bestämmelser och Etiska regler som föreningen har utarbetat.

 

Sveriges Managementkonsulter är en branschförening som företräder managementkonsult-företagen och dess konsulter samt bidrar till utveckling av branschen.

 

SMK:s vision är att vara det naturliga valet av branschorganisation för alla managementkonsultföretag i Sverige.

 

Varje år driver SMK aktivt ett antal strategiskt viktiga, branschövergripande frågor. SMK skall dessutom vara ett attraktivt forum för aktivt erfarenhetsutbyte och kollegial samvaro genom att arrangera möten i olika former för medlemmarna.

 

SMK ingår i Svenskt Näringsliv, FEACO (Federation Europeénne des Association de Conseils en Organisation), ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes) och Nordiska Managementkonsultföreningen.

 

www.samc.se

Etiska regler

Varje Medlem av Sveriges Managementkonsulter har skriftligen förbundit sig att följa de av föreningen antagna etiska reglerna, som grund för sin egen verksamhet.

 

Klicka på nedanstående länk för att ta del av de Etiska reglerna i sin helhet.

Avtal, allmänna bestämmelser

Inför varje uppdrag tecknas ett avtal mellan uppdragsgivaren och konsultföretaget. Avtalet innehåller specifik information  såsom kund, uppdragsbeskrivning, ersättning, olika tidsperspektiv m.m. Avtalet har också en generell omfattning som du finner genom att klicka på länken Allmänna Bestämmelser nedan.  

Styrelseakademien

Som medlem i Styrelseakademien har jag tillgång till utbildning, föreläsningar, nätverk, kandidatbank m.m. Detta stärker mig i mina uppdrag. Jag utför inte konsultuppdrag i bolag där jag har styrelseuppdrag.

 

Styrelse Akademien är en ideel förening som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag.

 

Styrelse Akademins mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft. Styrelse Akademien arbetar med utbildning, nätverk, rekrytering och opinionsbildning.

 

Styrelse Akademien i Sverige har fjorton medlemsföreningar med totalt cirka 3300 individuella medlemmar.

 

www.styrelseakademien.se

 

 

EFL:s Styrelsealumni

Eftersom jag genomgått EFL:s Styrelseprogram är jag medlem i EFL:s Styrelsealumni. Nätverket består idag av 130 personer, som årligen bjuds in till seminarier och aktiviteter kring styrelsearbete och aktuella ägar- och styrelsefrågor såsom utveckling och nyheter inom Corporate governance.

 

www.efl.se

Smarta chefer använder managementkonsulter!! Kontakta mig gärna!!