Exempel, managementkonsultuppdrag

Nedan beskrivs i korthet några konsultuppdrag som jag utfört. Syftet är att ge dig en övergripande bild av hur det kan se ut. Jag jobbar mest med uppdrag i små ägarledda företag ( 5 - 200 anställda, omsättning 5 - 300 miljoner). Här känner jag mig hemma och kan identifiera mig med mina egna erfarenheter.

Jag känner också att jag har mycket att tillföra dessa organisationer i form av nya energier, tillfällig förstärkning av ledningen, självupplevda situationer och teoretiska kunskaper. J ag är naturligtvis öppen för andra uppdrag, såväl större som mindre, jag tycker om utmaningar, men har förstånd att tacka nej om uppdraget överstiger min kompetens eller resurs.

Kvalitet

Kund; Privatägt bolag med extern VD - färskvaror till detaljhandeln - omsättning 75 miljoner SEK och 12 anställda - god lönsamhet - Problem; Kunderna kommer att öka kraven på sina leverantörer avseende kvalitet - Uppdrag; Utvärdera nuvarande kvalitetssystem i relation till kundernas framtida behov och föreslå förändringar och förbättringar.

Analys; Intervjuer med VD styrelse och delar av personalen - Genomgång av befintlig kvalitetsmanual - Genomgång av lokaler för avstämning mot manual - genomgång av företagets strategiplan och räkenskaper - Genomgång av ett antal övriga dokument, samtal med externa personer m.m. - Utarbetande av en konsultrapport med analys av olika lösningar, samt ett konkret förslag till uppdragsgivaren. 

Förslag till uppdragsgivaren; Öka hela organisationens kunskaper om kvalitet med målsättningen att "uppfylla och helst överträffa kundernas behov och förväntningar till en lägre kostnad än tidigare" - Implementering; utbildning av personal - införande av nya rutiner - utveckling av befintligt kvalitetsledningssystem - dokumentation, mätningar och organisationsförändringar.

Utvärdering och uppföljning; Interna baskunskaper har skapats så att medarbetarna självständigt kan fortsätta arbetet med utveckling av kvalitetsledningssytemet enligt BRC standarden - Uppföljning kommer att ske genom att uppdragsgivare och konsult har kontinuerlig kontakt under ett år framåt - Parterna var överens om att effekterna av det gemensamma samarbetet har blivit betydande och bestående.

Organisation - HR - Strategi - Ledarskap - Finansiering.

Kund; Detaljhandelsföretag med 25 anställda - omsättning 40 miljoner - ägare ledning - två kompanjoner. Problem; Fallande lönsamhet - för höga lönekostnader - problem med styrning och ledning - ledningen svag ställning - dålig arbetsmoral hos medarbetarna - samarbetssvårigheter mellan avdelningarna. Analys; Intervjuer med samtliga medarbetare.

Förslag till uppdragsgivaren; Förändring av organisationsstrukturen - tydligare VD roll - strategisk plan för verksamheten - förbättra uppföljningen av verksamheten. Implementering; Nya rutiner för information till personalen - Ny strategisk plan för verksamheten - Nya rutiner för budgetering och uppföljning av verksamheten - finansieringsanalys nya krediter - utveckling och implementering av ny organisationsmodell - utveckling av ledningsgruppens arbete - utveckling av nya HR rutiner - uppsägning av personal - ledarskapsutbildning av VD och ledningsgrupp.

Utvärdering och Uppföljning; Ledningens ställning mot personalen har blivit starkare - sänkta lönekostnader - personalen positivare och mer engagerade - förbättrat samarbete mellan avdelningarna - förändringarna blev lättare att genomföra med konsultstödet - informationsflödet har förbättrats och det har blivit enklare att leda och styra verksamheten - organisationen har blivit mer förändringsbenägen än tidigare.

Strategi

Kund; Ekonomisk förening med samhället som kund - stor utvecklingspotential - står inför stora investeringar och snabb tillväxt. Problem; Otydligt framtidsperspektiv och målbild hos ägare och ledning. Förslag till uppdragsgivaren; Arbeta fram en strategisk plan. 

Implementering; Utbildning av VD och styrelse i samband med framtagning av den nya strategiska planen. Kommunikation till kunder och andra intressenter med ett nytt och tydligare budskap. Utvärdering och uppföljning; Större enighet i styrelsen om verksamhetens inriktning och målsättningar. Positiv respons från kunder och andra intressenter.

Smarta chefer använder managementkonsulter!! Kontakta mig gärna!!