Modeller & Arbetssätt, Konsultverktyg

Nedan visas några av de modeller och konsultvertyg som jag använder vid olika uppdrag. Modellerna kan användas för att åskådliggöra en situation eller beskriva ett sätt att arbeta. Modellerna är vetenskapligt etablerade och beprövade. Med hjälp av vetenskap och egna erfarenheter skräddarsyr jag lösningar efter kundens behov.

Kotters 8-stegsmodell

Hjälpmedlet är utvecklat av John P. Kotter i syfte att få organisationer att förstå och hantera problematiken kring förändringsprocesser. Kotter som bland annat är professor på Harvard Business School har utvecklat sin teori utifrån tesen att det finns åtta grundläggande orsaker till att förändringsprocesser inte lyckas.

Strategiarbete

Marknadsföringsprofessorn Philip Kotler har sammanfattat sin syn på strategiprocessen enligt ovanstående figur. Det finns många olika teorier om hur den strategiska planeringen skall se ut i ett företag. Alla företag har inte en dokumenterad strategisk planerings process. Enligt Yves Doz (Strategiprofessor vid Insead, Fontainebleau, Frankrike) finns det strategier i alla företag - även i de företag som säger sig inte ha någon strategi. 

Total Quality Management

TQM är ett förhållningssätt till kvalitet, som strävar efter att uppfylla och helst överträffa kundernas behov och förväntningar, till en så låg kostnad som möjligt. För att uppnå detta måste alla beslut baseras på fakta och ett kontinuerligt förbättringsarbete bedrivas. Alla medarbetare måste vara engagerade och ha ett starkt fokus på verksamhetens processer.

 

Ett engagerat ledarskap är en förutsättning för framgångsrikt kvalitetsarbete. Kvalitetsarbete bör ses som ett konstant utvecklingsarbete och inte som ett speciellt projekt.

 

" Kostnader för kvalitetsförbättring bör ses som investeringar i ökad kundtillfredsställelse -  i stället för kostnader för att förebygga fel"

Projektplaneringsprocess

Projektorganisation

 Fiskbensdiagram.

Flödesschema för att beskriva processer.

Michael E. Porters analysverktyg av konkurrenssituationen i en specifik bransch.

Smarta chefer använder managementkonsulter!! Kontakta mig gärna!!